Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Algemeen

a) Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die wij als verkoper sluiten met bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en bijzondere publiekrechtelijke fondsen. Ze zijn niet van toepassing op consumenten.

b) Afwijkingen van deze voorwaarden vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke erkenning. Dit geldt in het bijzonder voor de geldigheid van algemene bedrijfsvoorwaarden van de koper waartegen wij uitdrukkelijk bezwaar maken.

§ 2 Aanbod, bestelling, leveringen, leveringstermijnen, deelleveringen

a) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend als wij ze schriftelijk bevestigen of uitvoeren door de goederen te verzenden. Bestellingen van de koper kunnen we aannemen binnen een periode van maximaal twee weken. Mondelinge nevenafspraken zijn voor ons alleen bindend als wij deze schriftelijk bevestigen.

b) Tenzij anders overeengekomen, vinden onze leveringen plaats af fabriek of af magazijn, dat tevens de plaats van nakoming is. We behouden ons het recht voor om de verzendingsmethode te kiezen, tenzij een bepaalde verzendingsmethode is overeengekomen. In dat geval zijn wij gemachtigd om dergelijke diensten in overeenstemming met onze prijsregeling in § 5 te factureren.

c) Voor zover leveringstijden en -data niet anderszins bindend zijn overeengekomen, bedraagt de gebruikelijke, echter niet-bindende leveringstermijn drie weken. Korter gespecificeerde leveringstermijnen zijn altijd niet-bindend, tenzij een vaste datum uitdrukkelijk is overeengekomen.

d) Leveringstermijnen gaan in op de datum van de definitieve en volledige orderbevestiging. Hieraan is voldaan als de goederen binnen de gestelde termijn vanuit ons magazijn verzendklaar worden gehouden of, in geval van verzending op verzoek van de koper, binnen de gestelde termijn worden verzonden.

e) De gegarandeerde vaste leveringsdatum die als service voor u is geboekt, is een service van de vervoerder (expediteur of pakketdienst), voor wiens naleving ervan wij niet aansprakelijk zijn. We zijn echter bereid om de extra kosten voor deze service te vergoeden als de leveringsdatum niet wordt gehaald. Verdere claims zijn er niet.

f) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren en deelprestaties te leveren, mits dit redelijk is voor de koper en er voldoende rekening wordt gehouden met zijn gerechtvaardigde belangen.

g) Bij elektronische bestellingen betekent de ontvangstbevestiging geen aanvaarding van de bestelling.

h) “Retourneren van goederen” is in principe uitgesloten. Als wij bij wijze van uitzondering toch akkoord gaan met het terugnemen van bestelde of geleverde goederen, wordt ervan uitgegaan dat de goederen onbeschadigd zijn en dat ze zich in de originele verpakking bevinden. Als bij de retourzending een andere staat wordt aangetroffen, is niet aan deze voorwaarde voldaan en worden de goederen niet door ons geaccepteerd. Er worden transportkosten in rekening gebracht als wij het retourtransport hebben georganiseerd. Als de goederen worden teruggenomen voordat ze zijn geleverd, brengen we 25%, bij retournering 35% van de aankoopprijs in rekening om de extra kosten en gedeeltelijke compensatie van de gederfde winst te dekken.

§ 3 Risico-overdracht

a) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat, ook bij deelleveringen, uiterlijk bij de overdracht van de goederen aan de koper, de vervoerder, de expediteur, de vrachtvervoerder of elke andere persoon of organisatie die is aangewezen om de verzending uit te voeren, over op de koper.

b) Als de levering of dienst wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper bij kennisgeving van gereedheid voor verzending.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

a) Totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en een lopende zakenrelatie (gedekte vorderingen) volledig betaald zijn, behouden wij ons het eigendom van de verkochte goederen voor.

b) De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de gewaarborgde vorderingen volledig betaald zijn. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer en voor zover derden toegang hebben tot het ons toebehorende materiaal.

c) Bij gedrag van de koper in strijd met het contract, in het bijzonder bij het niet betalen van de verschuldigde aankoopprijs, hebben wij het recht ons volgens de wettelijke bepalingen uit het contract terug te trekken en de goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de terugtrekking terug te eisen. Wanneer de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen uitoefenen wanneer wij de koper vooraf zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of wanneer van een dergelijke termijn kan worden afgeweken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

d) De koper is bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval gelden tevens de volgende bepalingen:

aa) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die het resultaat zijn van het verwerken, mengen of combineren van onze goederen, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of combineren met goederen van derden het eigendomsrecht ervan blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

bb) De uit de wederverkoop van de goederen of het product ontstaande vorderingen tegen derden cedeert de koper reeds nu in totaal of in het bedrag van een aandeel in mede-eigendom als waarborging aan ons in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf aa). Wij aanvaarden de cessie. De in paragraaf b) genoemde verplichtingen van de koper gelden ook met betrekking tot de gecedeerde vorderingen.

cc) Naast ons blijft de koper gemachtigd om de vordering te innen. Wij verplichten ons ertoe om de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet in gebreke komt met de betaling, er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen andere beperking van zijn betalingscapaciteit is. Als dit echter het geval is, kunnen we eisen dat de koper ons over de gecedeerde vorderingen en de schuldenaren ervan informeert, ons alle noodzakelijke informatie hierover verstrekt die ons tot innen in staat, en de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaar (derde partij) informeert over de cessie.

dd) Indien de waarde van de waarborgen onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, zullen wij op verzoek van de koper waarborgen naar eigen goeddunken vrijgeven.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

a) Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen vermeld in euro’s af fabriek of af magazijn, inclusief verpakking en belading, maar exclusief de wettelijke btw. De verpakking wordt eigendom van de koper. De wettelijke btw en de transportkosten af fabriek of distributiecentrum, evenals de kosten van een eventueel apart door de koper aangevraagde transportverzekering, worden apart in rekening gebracht. Eventuele douanerechten, tarieven, belastingen en andere openbare heffingen zijn eveneens voor rekening van de koper. Ook eventuele kosten voor montage of installatie zijn voor rekening van de koper. Indien wij in uitzonderlijke gevallen franco levering hebben toegezegd, geldt dit vanaf een goederenwaarde van € 585,00 netto (exclusief btw).

b) Voor de facturering gelden altijd de prijzen die geldig zijn op de dag van levering. De prijzen zijn met name ontleend aan de door ons aan de klant verstrekte prijslijsten. De prijslijsten worden jaarlijks nieuw gepubliceerd en aan alle klanten ter beschikking gesteld.

c) Onze facturen moeten 30 dagen na ontvangst zonder aftrek betaald zijn, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Na het verstrijken van de op de factuur vermelde einddatum is de klant in verzuim conform § 286, lid 2, nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Bij betalingen binnen acht dagen na de factuurdatum verlenen we een korting van 2%; bij onmiddellijke bankoverschrijving via SEPA-incasso verlenen we een korting van 3% op het kortingsbedrag op de factuur.

d) Bij betalingsafwikkeling via automatische incasso’s sturen wij indien nodig een prenotificatie (vooraankondiging) in de vorm van een factuur, gewoonlijk twee werkdagen maar uiterlijk één werkdag voor de uitvoering.

e) Als de koper niet op tijd betaalt, hebben wij het recht om vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van het tarief dat onze bank in rekening brengt voor rekening-courantkredieten, maar ten minste ter hoogte van 9 procentpunten boven het toepasselijke basisrentetarief.

f) Wissels, cheques en andere betalingspapieren accepteren wij alleen op grond van schulddelging. De uitgaven en kosten daarvan en het risico op tijdige indiening en protesten zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

g) Alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen geven de koper het recht tot verrekening of retentie.

h) Als na het sluiten van het contract uit objectiveerbare omstandigheden blijkt dat onze aanspraak op betaling in gevaar komt door het onvermogen van de koper om te betalen, kunnen wij de nakoming weigeren en de koper een redelijke termijn stellen waarbinnen hij stapsgewijs bij levering moet betalen of een waarborg moet stellen. Als de koper weigert of de termijn verstrijkt zonder succes, hebben we het recht om ons terug te trekken uit het contract en/of schadevergoeding te verlangen. In dat geval zijn wij ook gerechtigd om nog uitstaande leveringen afhankelijk te maken van een vooruitbetaling.

§ 6 Garantie

a) Op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken of eigendomsgebrek (inclusief onjuiste of onvoldoende levering en gebrekkige montagehandleiding) zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald.

b) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de overeenkomst die is bereikt over de kwaliteit van de goederen. Onze als zodanig aangeduide productbeschrijvingen worden geacht een overeenkomst te zijn over de aard van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die op verzoek vóór de bestelling aan de koper zijn verstrekt of op dezelfde wijze als deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen.

c) Een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen houdt geen garantie in. Speciale garanties geven wij alleen op basis van een afzonderlijke overeenkomst, die de inhoud en omvang van de garantie regelt, onafhankelijk van deze bedrijfsvoorwaarden en de wettelijke rechten van de koper.

d) Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, zijn de goederen vrij van materiële gebreken als ze geschikt zijn voor het gebruik dat in het contract is vastgelegd. Verder zijn de goederen in aanvulling op de wettelijke bepalingen ook dan vrij van materiële gebreken als ze de eigenschappen hebben die de koper kan verwachten op grond van de door ons verstrekte productbeschrijvingen; daarbij is het voldoende als de productbeschrijving na het sluiten van de overeenkomst (met name samen met de goederen) aan de koper is verstrekt. Voor publieke verklaringen van andere fabrikanten of andere derde partijen (zoals reclame-uitingen) aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

e) Aanspraken van de koper wegens gebreken stellen voorop dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting tot onderzoek en melding van gebreken (§§ 377, 381 HGB). Als er tijdens de inspectie of later een defect wordt ontdekt, moeten wij hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Een melding geldt als direct gedaan als deze binnen negen dagen door ons is ontvangen. Ongeacht de bovenstaande verplichting tot onderzoek en melding van gebreken, moet de koper ons binnen negen dagen na levering schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke gebreken (inclusief onjuiste en onvoldoende leveringen). Om aan de betreffende termijn te voldoen is tijdige verzending van de desbetreffende kennisgeving voldoende. Elke kennisgeving moet ons echter toekomen en moet schriftelijk worden gedaan. Indien de koper verzuimt de bovengenoemde gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet gemelde gebrek uitgesloten.

f) Als het geleverde product gebrekkig is, kunnen wij allereerst kiezen voor nakoming achteraf door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering). Ons recht om de gekozen vorm van nakoming achteraf volgens de wettelijke bepalingen te weigeren, blijft onaangetast. Wij dragen de kosten die nodig zijn voor het herstel, in met name de transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. In het geval van een vervangende levering dient de koper het gebrekkige product volgens de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren.

g) Als de nakoming achteraf mislukt is of een door de koper te stellen redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich terugtrekken uit de koopovereenkomst (terugtrekking) of de koopprijs verminderen (korting). Er is echter geen terugtredingsrecht als er sprake is van een onbeduidend gebrek. Met de verklaring van terugtreding of vermindering vervalt de aanspraak van de koper op levering van een artikel zonder gebreken.

h) Aanspraken van de koper op schadevergoeding of compensatie voor verspilde uitgaven bestaan in overeenstemming met § 8, voor het overige zijn ze uitgesloten.

i) Lijmen en andere producten waarbij de opslagperiode van invloed is op de staat van het product, moeten binnen de op het product vermelde periode vanaf de productiedatum worden gebruikt. Na deze aangegeven periode kan onze garantie niet worden aanvaard.

j) Als wij op verzoek een zogenaamde afwateringsberekening uitvoeren, is deze afwateringsberekening niet-bindend en gratis. Deze kan in geen geval de lokale planning vervangen en bevat slechts een grove planning op basis van ervaringswaarden, waarop ook wij de berekeningen baseren, zoals informatie die door de klant aan ons wordt verstrekt. De berekeningen zijn geen geschikte basis voor de concrete planning van het onroerend goed, maar dienen slechts als indicatie. U kunt onze werkresultaten op eigen risico gebruiken voor zover u materialen voor dit project van ons betrekt. Voor de resultaten van ons werk kunnen we door het ontbreken van een volledige projectplanning geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze moet voorbehouden blijven aan de lokale planners en architecten. In het bijzonder buiten onze leveringsgarantie ontstaat er betreffende de bouw van het ontroerend goed voor ons geen garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkopdracht noch voor de uitvoering van het werk. De ontvanger van onze berekeningen moet ons vrijwaren tegen aansprakelijkheidsclaims van derden wegens foutieve planning.

§ 7 Regres leveranciers

a) Indien de door ons aan de koper geleverde nieuw vervaardigde goederen aan een derde zijn doorverkocht, gelden voor de vorderingen van de koper wegens gebreken in aanvulling op bovenstaande § 6 de volgende regelingen en voor het overige de wettelijke bepalingen.

b) Het wettelijke vermoeden bij de verkoop van een verbruiksartikel dat het gebrek al bestond op het moment van de risico-overdracht aan de koper (§ 478 lid 1, § 477 BGB) geldt, behalve in de wettelijk geregelde gevallen, ook dan niet als er tussen de risico-overdracht van de goederen aan onze koper en de risico-overdracht aan de klant van de koper een periode van meer dan zes maanden ligt.

c) De rechten van de koper met betrekking tot de nakoming achteraf volgens § 6f) gelden met het volgende voorbehoud: de koper kan van ons eisen welke vorm van nakoming achteraf hij in het individuele geval aan zijn klant verschuldigd is; wij hebben dan geen recht van keuze. Als de koper geen gebruik heeft gemaakt van een contractueel of wettelijk recht om nakoming achteraf jegens zijn koper te weigeren vanwege onevenredige kosten, is onze verplichting om de kosten van de koper te vergoeden beperkt tot de niet-evenredige kosten in de zin van § 479, lid 4, BGB. De koper heeft het recht om deze vordering tot nakoming achteraf over te dragen aan zijn klant, maar alleen op grond van nakoming en/of tot waarborging, d.w.z. zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verdere aansprakelijkheid tegenover de klant. Een cessie in plaats van nakoming is ongeldig. Ons recht om deze nakoming achteraf volgens de wettelijke bepalingen te weigeren, blijft onaangetast.

d) Indien wij met de koper een gelijkwaardige compensatie in de zin van § 478 lid 2 BGB zijn overeengekomen, is de aanspraak op vergoeding van de kosten die hij tegenover zijn klant moet dragen (§ 445a BGB) uitgesloten. Als gelijkwaardige compensatie geldt een door ons voor de verkoop gegeven garantiebelofte ten gunste van de eindkopers van onze goederen met de inhoud van ten minste een kosteloze terbeschikkingstelling van een foutloze vervanging voor de gebrekkige goederen.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

a) Tenzij anders blijkt uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden met inbegrip van de volgende bepalingen, zijn wij in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen aansprakelijk in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

b) Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade – ongeacht de wettelijke grondslag – in geval van opzet en grove nalatigheid. Daarnaast zijn we ook aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid,
– voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
– voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting;
in dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van voorzienbare, normaal optredende schade.

c) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij op frauduleuze wijze een defect hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen. Hetzelfde geldt voor claims van de koper volgens de productaansprakelijkheidswet.

d) Om reden van een plichtsverzuim dat niet bestaat uit een gebrek kan de koper zich alleen terugtrekken uit het contract of het contract opzeggen als wij verantwoordelijk zijn voor het plichtsverzuim. Een vrij recht van opzegging van de koper, in het bijzonder volgens de wet op aanneming van werk, is uitgesloten. Terugtrekking of opzegging moet schriftelijk worden gedaan. Voor het overige zijn de wettelijke vereisten en rechtsgevolgen van toepassing.

§ 9 Verjaring

a) De wederzijdse aanspraken van de contractanten verjaren volgens de wettelijke bepalingen, voor zover hierna niets anders is bepaald.

b) Afwijkend van § 438, lid 1, nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en rechtsgebreken een jaar vanaf de levering. Als een acceptatie is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de acceptatie. Anders begint de verjaringstermijn op het moment dat de goederen de fabriek of het magazijn verlaten. Aanspraken verjaren echter niet zolang de derde partij zijn recht – wegens ontbrekende verjaring – tegenover de besteller nog kan doen gelden en wij dienovereenkomstig nog aansprakelijk zijn als leverancier.

c) In alle gevallen onaangetast blijven ook de wettelijke bepalingen voor gevallen van bedrog.

d) Voor zover wij volgens § 8 jegens de koper aansprakelijk zijn voor schade, gelden de wettelijke verjaringstermijnen van het kooprecht. Dit geldt ook voor concurrerende niet-contractuele schadeclaims voor zover de wettelijke verjaringstermijn niet in kortere termijnen voorziet. De verjaringsregelingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

§ 10 Verpakkingen en duurzaamheid

Wij wijzen u erop dat alle gebruikte, volledig geleegde verpakkingen in de zin van § 15, lid 1 Verpakkingen van hetzelfde type, vorm en formaat als de door ons gebruikte verpakking kan gratis worden geretourneerd op de plaats van levering of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Indien gewenst kunt u de van ons ontvangen transportverpakkingen voor verwijdering aanmelden bij de door ons geautoriseerde dienstverlener via de volgende contactgegevens: Reclay Systems GmbH (telefonische hotline: +49 221 580098 111 I E-mail: ). Wij zijn in het LUCID-verpakkingsregister geregistreerd onder registratienummer DE1534846716353.

§ 11 Vertrouwelijkheid, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

a) Indien ons, in het kader van zakelijke betrekkingen, door de koper informatie ter beschikking wordt gesteld, geldt deze niet als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

b) Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de interpretatie of uitvoering van dit contract, inclusief de interpretatie en uitvoering van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, en voor alle juridische relaties tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van alle internationale of supranationale contractuele juridische systemen, met name met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

c) De exclusieve plaats van jurisdictie voor geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie, alsmede geschillen die voortvloeien uit en verband houden met deze algemene voorwaarden en geschillen met betrekking tot alle juridische relaties tussen ons en de koper is Recklinghausen. 

§ 12 Auteursrecht

Ons auteursrecht op tekeningen en andere ontwerpen blijft onaangetast. Ook onze eigendomsrechten blijven onaangetast. Namaak is verboden.


Status 01-08-2023